Sáng thế 36:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bê-la, con trai Bê-ô, trì vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.