Sáng Thế Ký 36:32 - Bản dịch Truyền thống
Bê-la, con trai Bê-ô, trì vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.