Sáng Thế Ký 35:20 - Bản dịch Truyền thống
Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy là mộ-bia của Ra-chên đến ngày nay hãy còn di tích.