Sáng thế 35:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy là mộ-bia của Ra-chên đến ngày nay hãy còn di tích.