Sáng Thế Ký 32:24 - Bản dịch Truyền thống
Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình được rạng đông.