Sáng thế 32:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình được rạng đông.