Sáng thế 31:51 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: Nầy đống đá, nầy cây trụ mình cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây.