Sáng Thế Ký 31:51 - Bản dịch Truyền thống
La-ban lại nói cùng Gia-cốp rằng: Nầy đống đá, nầy cây trụ mình cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây.