Sáng thế 30:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bi-la, con đòi của Ra-chên, thọ thai nữa, và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp.