Sáng thế 3:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.