Sáng thế 3:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;