Sáng Thế Ký 3:21 - Bản dịch Truyền thống
Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.