Sáng Thế Ký 28:18 - Bản dịch Truyền thống
Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó;