Sáng thế 28:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó;