Sáng Thế Ký 27:3 - Bản dịch Truyền thống
vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,