Sáng Thế Ký 25:33 - Bản dịch Truyền thống
Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.