Sáng thế 25:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.