Sáng Thế Ký 25:2 - Bản dịch Truyền thống
Người sanh cho Ap-ra-ham Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách.