Sáng thế 25:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Ap-ra-ham. Ap-ra-ham sanh Y-sác.