Sáng Thế Ký 23:20-25 - Bản dịch Truyền thống
20
Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Ap-ra-ham dùng làm mộ địa.