Sáng Thế Ký 22:18 - Bản dịch Truyền thống
Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.