Sáng thế 22:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.