Sáng Thế Ký 21:5 - Bản dịch Truyền thống
Vả, khi Y-sác ra đời, thì Ap-ra-ham đã được một trăm tuổi.