Sáng thế 21:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham lựa để riêng ra bảy con chiên tơ trong bầy;