Sáng Thế Ký 21:28 - Bản dịch Truyền thống
Ap-ra-ham lựa để riêng ra bảy con chiên tơ trong bầy;