Sáng thế 20:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Ghê-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe và Su-rơ.