Sáng thế 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.