Sáng Thế Ký 2:15 - Bản dịch Truyền thống
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.