Sáng thế 2:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.