Sáng thế 2:1-3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Ay vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.
2
Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.
3
Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.