Sáng thế 19:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.