Sáng Thế Ký 19:26 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.