Sáng thế 18:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham lại thưa rằng: mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa.