Sáng Thế Ký 17:18 - Bản dịch Truyền thống
Ap-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!