Sáng thế 17:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!