Sáng thế 15:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.