Sáng thế 13:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên và A-hi,