Sáng Thế Ký 11:19 - Bản dịch Truyền thống
Sau khi Bê-léc sanh Rê-hu rồi, còn sống được hai trăm chín năm, sanh con trai con gái.