Sáng thế 11:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau khi Bê-léc sanh Rê-hu rồi, còn sống được hai trăm chín năm, sanh con trai con gái.