Sáng Thế Ký 11:1 - Bản dịch Truyền thống
Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng.