Sáng thế 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng.