Sáng Thế Ký 10:10 - Bản dịch Truyền thống
Nước người sơ-lập là Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne ở tại xứ Si-nê -a.