Sáng Thế Ký 10:1 - Bản dịch Truyền thống
Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Gia-phết, ba con trai của Nô-ê; sau khi lụt, họ sanh con cái.