Sáng thế 10:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Gia-phết, ba con trai của Nô-ê; sau khi lụt, họ sanh con cái.