Sáng Thế Ký 1:6 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.