Sáng thế 1:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.