Sáng Thế Ký 1:3 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.