Sáng Thế Ký 1:23 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.