Sáng thế 1:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.