Sáng thế 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.