Những Bài Học Về Sự Ngợi Khen Thờ Phượng
Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh
HIỂU BIẾT QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CA NGỢI
Kinh Thánh: 0:0Thứ Năm, 13 Tháng 1 2011
QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CA NGỢI
Kinh Thánh: 0:0Thứ Tư, 12 Tháng 1 2011
NGỢI KHEN MANG ĐẾN PHƯỚC HẠNH
Kinh Thánh: 0:0Thứ Ba, 11 Tháng 1 2011