Giới Thiệu Loạt Bài NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG

Chủ đề về sự ngợi khen và thờ phượng là một trong những chủ đề quan trọng nhất của Kinh Thánh và cũng là một chủ đề hay bị xao lãng nhất. Không thực hành sự ngợi khen và thờ phượng thuộc linh thánh khiết là bỏ qua một khía cạnh quan trọng về sự kêu gọi của chúng ta trong Đấng Christ.

Trong những năm gần đây, Đức Chúa Trời đang khôi phục chức vụ này cho dân sự của Ngài. Một đặc điểm không thể thiếu được của cuộc phục hưng thuộc linh lớn đang xảy ra trên khắp thế giới này là khôi phục lại sự ngợi khen và thờ phượng trong Hội Thánh như tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri (Giôên 2:21, 23, 26).

- Trích lời giới thiệu từ sách Cây Gậy Của Người Chăn Bầy - Phần E2. SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG.

Nhu Liệu Thánh Kinh Online đã sưu tầm rất nhiều bài Thánh Ca trong mục Thánh Nhạc để quí vị có thể dễ dàng tìm kiếm, sử dụng. Nhưng ao ước của chúng tôi không chỉ dừng tại đó. Nhu Liệu Thánh Kinh sẽ sưu tầm những bài học, bài giảng, những bài làm chứng về quyền năng của sự ngợi khen thờ phượng để quí vị cùng học hỏi, áp dụng cho đời sống theo Chúa của mình và đặc biệt dành cho những ai đang nhận lãnh chức vụ từ Chúa giao phó để hướng dẫn thờ phượng Chúa trong từng buổi nhóm.

Xin mời quí vị nghe các bài giảng của Mục sư Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh giảng dạy về SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG.