Tìm kiếm

Bài 6 - Đặt Chúa Ưu Tiên Một

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 6:33

 

ĐẶT CHÚA ƯU TIÊN MỘT

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa
Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho
thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”
Ma-thi-ơ 6:33

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rất nhiều đặc ân, do đó, chúng ta cũng có một số những trách nhiệm đối cùng Ngài. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết những điều gì Đức Chúa Trời đang mong đợi nơi chúng ta. Điều chúng ta nên đáp ứng đối cùng Đức Chúa Trời là vâng phục và cảm tạ Ngài về tất cả những gì mà Ngài đã thực hiện cho chúng ta.

Trong Thánh Kinh có nhiều lời hứa vô điều kiện. Nhưng hầu như phần lớn những lời hứa liên quan đến sự tăng trưởng đời sống tâm linh đều có điều kiện dựa trên sự vâng phục ý muốn Chúa của chúng ta. Những Bài Học Về Nếp Sống Cơ Đốc nầy nhấn mạnh đến 8 trách nhiệm mà từ đó sẽ giúp Bạn xây dựng một nền tảng cho đời sống Cơ Đốc của mình được mạnh mẽ vững chắc.

Bạn đang sống cuộc đời của mình cho ai? Điều gì đang là ưu tiên số một trong tư tưởng và hoạch định của Bạn? Chúa Giêxu thường thách thức các môn đệ của Ngài đặt lại vấn đề trong sự quyết tâm sống cho Chúa và cho Nước Trời. Ngài phán rằng, “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống, thì sẽ cứu.” (Lu-ca 9:23-24)
Đi theo Chúa bằng phương thức nầy có thể có nghĩa là phải đối diện với những khó khăn thử thách, nhưng ngược lại cũng là một đặc ân được an nghỉ trong Christ, Chúa Giêxu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Trong khi Bạn học thuộc lòng và áp dụng câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Ma-thi-ơ 6:33, hãy tìm biết Chúa Giêxu Christ cách tỏ tường hơn mỗi ngày. Và khi Bạn đặt Chúa, ý muốn của Chúa và công việc của Chúa trước và trên hết trong đời sống hằng ngày của mình, Bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cách đầy trọn, bởi vì Ngài đã hứa sẽ chu cấp cho Bạn mọi nhu cần hàng ngày.

 

KHAI TRIỂN Ma-thi-ơ 6:33

“Mọi điều ấy nữa” là những điều nào? (Xin xem thêm Ma-thi-ơ 6:25-32)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Những điều kể trên là những nhu cần hay xa xí phẩm? (Xin giải thích câu trả lời của Bạn.)                          

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ làm gì nếu Bạn đặt Chúa là ưu tiên một trong cuộc đời của Bạn?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

“NHƯNG TRƯỚC HẾT, HÃY TÌM KIẾM NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ SỰ CÔNG BÌNH CỦA Ngài, ”

1. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm những điều gì?
 

Thi Thiên 37:3 ___________________________________________________________________
 

Thi Thiên 37:4 ___________________________________________________________________
 

Thi Thiên 37:5 ___________________________________________________________________

2. Theo 1Sa-mu-ên 12:24, xin hãy đưa ra một lý do cho sự phục vụ Chúa cách hết lòng của Bạn

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Hãy đọc 1Sa-mu-ên 15:22. Đức Chúa Trời mong đợi điều gì hơn là của lễ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Dựa vào các câu Kinh Thánh sau, chúng ta cần vâng theo những mạng lệnh của Chúa như thế nào?
 

Thi Thiên 119:34 _________________________________________________________________
 

Thi Thiên 119:60 _________________________________________________________________

5. Trong IITi-mô-thê 3:16, sứ đồ Phaolô đã nói đến phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để huấn luyện chúng ta trong sự công bình là gì?

_______________________________________________________________________________

 

“THÌ NGÀI SẼ CHO THÊM CÁC NGƯƠI MỌI ĐIỀU ẤY NỮA.”

6.Xin đọc Ê-phê-sô 3:20-21 . Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ cho Bạn bao nhiêu?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Trong Ê-sai 40:11, Đức Chúa Trời hứa sẽ đãi ngộ dân sự của Ngài như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Xin đọc Phi-líp 4:4 và 4:6. Liệt kê hai điều gì Chúa dạy chúng ta là con cái Chúa phải thực hành?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Phi-líp 4:7 mô tả kết quả của việc áp dụng Phi-líp 4:4 và 4:6 như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Phi-líp 4:11-13 cho chúng ta biết thái độ của Phaolô đối với hoàn cảnh hiện tại như thế nào?                 
Làm sao để Phaolô có thể được như vậy?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11. Theo Ma-thi-ơ 6:8, Chúa thấu rõ được những nhu cầu hiện tại của Bạn khi nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Ma-thi-ơ 6:33

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Ma-thi-ơ 6:33

Hãy để vài phút yên lặng cầu nguyện xin Chúa giúp Bạn đặt Nước Trời và sự công bình của Ngài lên hàng đầu trong mọi lãnh vực của cuộc đời Bạn.
Xin xem lại Ma-thi-ơ 6:25-32, liệt kê ra bất cứ nhu cầu nào mà Bạn muốn cầu xin Ngài ban cho. Hãy nắm chặt lấy lời hứa của Ngài trong Ma-thi-ơ 6:33 cho việc đáp ứng những nhu cầu cá nhân của Bạn, và cầu nguyện cho những điều nầy. Xin đánh dấu x vào ô trống sau đây nếu Bạn đã Thi-thiên hành điều trên. [   ]