Tìm kiếm

Bài 9 - Tình Yêu Thương

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây:

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi Thiên 119:9, 11

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giăng 13:34-35.

TÌNH YÊU THƯƠNG

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới,
nghĩa là các ngươi phải yêu nhau;
như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các người cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ
sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34 -35

Tình yêu thương là gì? Thánh Giăng giải thích, “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (Giăng 4:10).

Đức Chúa Trời là Nguồn của tình yêu thương và là khuôn mẫu trọn vẹn tuyệt đối của tình yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Tình yêu thương của Ngài là sự hy sinh xả thân. Sự chết của Chúa Giêxu Christ là sự nhắc nhở đời đời về đều nầy.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương vô điều kiện. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng rằng tình yêu thương của Ngài thuyên giảm. Vì không đặt trên căn bản chúng ta xứng đáng nhận lấy tình yêu thương của Ngài hay không – vì không một ai xứng đáng đủ để nhận lấy tình yêu thương của Ngài. Dầu vậy, Ngài yêu thương tất cả mọi người.

Thánh Giăng viết rằng: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (1Giăng 4:11). Trong lúc Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ Giăng 13:34-35, hãy suy nghĩ đến những cách mà Bạn có thể bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người khác.

 

KHAI TRIỂN Giăng 13:34-35:

Điều răn mới của Chúa Giêxu Christ là gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Chúng ta nên noi theo gương yêu thương của ai?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Khi các tín hữu của Chúa Giêxu Christ bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau giống như tình yêu thương mà Chúa đã yêu họ thì sẽ có những kết quả gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“CÁC NGƯƠI HÃY YÊU THƯƠNG LẪN NHAU;”

1. Những mạng lệnh nào mà Chúa Giêxu Christ đã nhấn mạnh trong Ma-thi-ơ 22:37-39.       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Hãy đọc 1Giăng 4:7. Nguồn của tình yêu thương là gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Theo Giăng 3:16 thì Đức Chúa Trời yêu thương ai?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Theo IPhi-e-rơ 1:22 vâng lời Đức Chúa Trời đem lại kết quả gì?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Thánh Phierơ dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“NHƯ TA ĐÃ YÊU CÁC NGƯƠI THỂ NÀO, ”

5. Hãy đọc Giăng 15:12-13. Chúa Giêxu đã diễn đạt cách Ngài yêu chúng ta như thế nào?                    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Hãy đọc 1Giăng 2:5. Thánh Giăng nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong đời sống chúng ta như thể nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Dựa theo 1Giăng 2:6 thì điều nào chứng tỏ được mối liên hệ mật thiết giữa một cá nhân với Chúa Giêxu Christ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Trong Ga-la-ti 5:13, Thánh Phaolô dạy các tín hữu thực Thi-thiên sự tự do như thế nào?                       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Hãy đọc 1Giăng 4:10 và mô tả tình yêu thương của Đức Chúa Trời như thế nào?                          

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Hãy đọc Giăng 13:1-17. Trước khi Chúa Giêxu ban cho các môn đồ của Ngài điều răn mới “các ngươi hãy yêu nhau” (Giăng 13:34-35), thì Ngài đã diễn đạt tình yêu thương của Ngài cho họ như thế nào?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

“CÁC NGƯƠI PHẢI YÊU NHAU THỂ ẤY.”

11. Hãy đọc 1Giăng 3:16-18. Từ câu 17, hãy mô tả một phương cách cụ thể mà chúng ta được dạy về cách yêu thương anh em mình?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Dựa theo 1Giăng 3:18, hãy mô tả loại tình yêu nào chúng ta phải bày tỏ cho những người khác?                  

12. Hãy đọc 1Cô-rinh-tô 13:. Từ câu 4-7, Bạn hãy liệt kê ra những cách mà Bạn có thể yêu thương nhiều hơn và hãy dùng những điều này để cầu nguyện.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


 

“THIÊN HẠ SẼ NHẬN BIẾT CÁC NGƯƠI LÀ MÔN ĐỒ TA.”

13. Viết lại Giăng 13:35 theo ý tưởng và bằng lời riêng của Bạn.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Giăng 13:34-35.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Giăng 13:34-35:

Học ôn lại bài học này trong tinh thần cầu nguyện. Xin Chúa nhắc Bạn nhớ đến một tín hữu nào mà Bạn cần bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn. Sau đó viết ra những phương án thực tiễn mà Bạn sẽ bày tỏ tình yêu thương của mình cho người đó.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________