Tìm kiếm

Bài 13 - Làm Chứng Về Chúa

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi Thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] 2Cô-rinh-tô 9:7
[   ] Thi Thiên 122:1
[   ] Ê-phê-sô 2:10

 

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Mác 5:19

LÀM CHỨNG VỀ CHÚA

“Hãy về nhà ngươi, nơi Bạn hữu ngươi,
mà thuật lại cho họ đều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi,
và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.”
Mác 5:19

Bạn có thể chia sẻ với người khác về cách cuộc đời của Bạn đã được Đấng Christ thay đổi không? Bạn có bao giờ suy nghĩ về cách làm thế nào giải thích cách rõ ràng, minh bạch về niềm tin của mình không?

Thánh Phierơ đã viết rằng: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” (IPhi-e-rơ 3:15).
Là một người đã từng kinh nghiệm được tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Bạn thật có nhiều điều để chia xẻ với người khác.

Trong Phúc âm Mác, đoạn 5, chúng ta đọc về cách thế nào Chúa Giêxu gặp một người đàn ông bị ma quỉ ám và sống giữa nơi mồ mả, Chúa đã dùng quyền năng của Ngài đuổi quỉ và chữa lành cho người. Khi Chúa đi, người đó đã van xin để được đi theo Ngài. Nhưng Chúa Giêxu trả lời, (đây cũng là câu Kinh Thánh Ghi Nhớ cho bài học nầy), rằng người nầy phải trở về nhà mình và chia xẻ đời sống được đổi mới với người khác. Người ấy đã vâng lời, làm theo như vậy và chúng ta đọc trong Mác 5:20 thì thấy rằng “ai nấy đều lấy làm lạ.”

Chúng ta cũng vậy, đã từng sống trong những “mồ mả” của tội lỗi trước khi chúng ta tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời. Do đó, chúng ta cũng có tin mừng để chia sẻ cho người khác nữa!

 

KHAI TRIỂN Mác 5:19:

Đức Chúa Giêxu đã bảo người bị quỉ ám chia xẻ lại điều gì với gia đình?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Hãy đọc Mác 5:2-5 và 5:15. Theo Bạn nghĩ thì sự kiện đời sống người nầy được thay đổi có tác động mạnh mẽ như thế nào trên gia đình người ấy?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“THUẬT LẠI CHO HỌ ĐIỀU LỚN LAO THỂ NÀO CHÚA ĐÃ LÀM CHO NGƯƠI, ”

1. Hãy đọc 2Cô-rinh-tô 5:20. Đức Chúa Trời phán chúng ta là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Trong Công vụ 4:18-20, Phierơ và Giăng đã bị lệnh cấm không được giảng dạy về Danh Giêxu. Phierơ và Giăng cho biết lý do tại sao họ không thể tuân theo lệnh ấy được (câu 20).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Viết lại một đoạn ngắn, tóm tắt những điều quan trọng nào mà Bạn tin rằng Chúa đã làm cho Bạn.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc Rô-ma 1:16. Tại sao chúng ta có thể vững lòng nói với người khác về Tin Lành của Chúa Giêxu một cách mạnh mẽ?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“NÓI CHO HỌ ... THỂ NÀO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ THƯƠNG XÓT NGƯƠI.”

5. Những yếu tố quan trọng nào mà Bạn tìm thấy trong những câu Kinh Thánh sau đây về tại sao và làm thế nào Đức Chúa Trời đã cứu Bạn?

Rô-ma 3:23

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Rô-ma 6:23

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Rô-ma 5:8

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Giăng 1:12

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6. Hãy mô tả theo ý và lời riêng của Bạn lẽ thật trong Rô-ma 5:1 mà chính Bạn cũng đã kinh nghiệm trong đời sống.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7. Sứ đồ Phaolô đã tóm tắt Phúc Âm (Tin Lành) theo 1Cô-rinh-tô 15:3-4 thế nào?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

8. Chắc chắn Bạn cũng đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau khi chia sẻ Phúc Âm cho người khác. Một số người đã đưa ra nhiều lý cớ chống lại Tin Lành và họ sẽ không nhìn nhận Christ là nhu cầu cho chính họ. Hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và viết ra những câu trả lời khác nhau cho những cách mà người ta dùng để khước từ Tin Lành:

“Căn bản, tôi là một người tốt.” (Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Tất cả mọi người trong mọi tôn giáo đều sẽ lên thiên đàng” (Giăng 14:6; Công vụ 4:12)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Còn về phần những người tín đồ Tin Lành mà tôi biết là đạo đức giả thì sao?” (Rô-ma 14:12)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Tôi sẽ trở thành người của Chúa trong một ngày gần đây.” (2Cô-rinh-tô 6:2; Gia-cơ 4:14)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra vấn đề cầu nguyện nào trong khi liên hệ đến việc ông làm chứng cho những người khác (Cô-lô-se 4:3-4)?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Mác 5:19

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Mác 5:19

Viết ra tên của những người mà Bạn mong ước sẽ có cơ hội làm chứng lại cho họ những điều Chúa đã thực hiện trong đời sống Bạn.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Bắt đầu bằng cách cầu nguyện thường xuyên cho những người nầy, và hoạch định một thời gian mà Bạn có thể chia sẻ Phúc Âm cho ít nhất một người. Viết vắn tắt chương trình Bạn hoạch định ra dưới đây.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________