Tìm kiếm

Bài 12 - Việc Lành

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi Thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] 2Cô-rinh-tô 9:7
[   ] Thi Thiên 122:1

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ê-phê-sô 2:10

VIỆC LÀNH

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,
đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêxu Christ
để làm việc lành mà Đức Chúa Trời
đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Ê-phê-sô 2:10

Sự cứu rỗi mà Bạn nhận được không đến bởi những việc thiện lành của Bạn. Tất cả chúng ta đã được cứu bởi đức tin, và không bởi những việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, hiện nay Đức Chúa Trời muốn cuộc đời của Bạn được lấp đầy bằng những việc lành – làm những điều gì đúng và có ích lợi cho tha nhân. Có được như vậy chúng ta theo gương Chúa Giêxu là Đấng “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước.” (Công vụ 10:38)
Duy chỉ bởi đức tin cứu chúng ta, nhưng đức tin đã cứu chúng ta không bao giờ đứng riêng rẻ.

Thánh Phaolô đã viết rằng mọi tín hữu cần phải “lo chăm chỉ làm việc lành: Đó là đều tốt lành và có ích cho mọi người” (Tít 3:8). Trong khi Bạn tìm cách thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời qua các việc lành, Bạn – và những người khác qua đời sống Bạn – sẽ nhận được ích lợi. Và Đức Chúa Trời sẽ được vinh Danh, bởi vì Ngài đã hoạch định những việc lành đặc biệt dành để cho Bạn hoàn tất.

 

KHAI TRIỂN Ê-phê-sô 2:10:

Theo Bạn nghĩ, “chúng ta là việc Ngài làm ra” có nghĩa là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Chúng ta được dựng nên với mục đích gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Những việc lành là gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“VÌ CHÚNG TA LÀ VIỆC NGÀI LÀM RA, ”

1. Hãy đọc Tít 3:8. Ai là người phải làm những việc lành?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ai là người nhận được lợi ích từ những việc lành đó?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Thể theo Ê-phê-sô 2:8-9, tại sao những việc lành không có phần đóng góp nào cho sự cứu rỗi của chúng ta?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Tóm lượt và ghi lại Tít 3:14

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4. Thể theo Ma-thi-ơ 5:14-16, thì điều nào đáng phải là kết quả cho các việc lành của chúng ta?                  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Hãy đọc Cô-lô-se 3:17. Trong khi chúng ta làm những việc lành thì chúng ta đại diện ai?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

“ĐỂ LÀM CÁC VIỆC LÀNH”

6. Các tín hữu sau đây đã được khen tặng những gì và mỗi người được tưởng thưởng thế nào?

Đô-ca (Công vụ 9:36)___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Phê-bê (Rô-ma 16:1-2)__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ê-pháp-ra (Cô-lô-se 4:12)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:31-46. Liệt kê nhiều cách thực tiễn khác nhau mà Bạn có thể phục vụ Đấng Christ bằng cách làm những việc lành cho người khác:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

8. Thể theo IPhi-e-rơ 2:12, Sứ đồ Phierơ đã nói điều gì có thể khiến người ngoại đạo phải ngợi khen Đức Chúa Trời?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9. Theo Ga-la-ti 6:10 thì ai là người mà chúng ta phải làm việc lành cho?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. Những phương cách làm việc thiện nào đã được các phân đoạn Thánh Kinh sau đây nhắc đến:
 

Rô-ma 12:13 ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2Cô-rinh-tô 9:7-8 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Gia-cơ 1:27 ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

11. Thể theo Gia-cơ 2:15-16 thì Gia-cơ đã nói chúng ta có thể chứng minh sự quan tâm chân thật của chúng ta đối cùng những người đang có nhu cầu bằng những điều gì?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

12. Hãy đọc IITi-mô-thê 3:16-17. Điều nào trang bị cho tín hữu để làm mọi việc lành?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Ê-phê-sô 2:10

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Ê-phê-sô 2:10:

Ôn lại bài học nầy trong tinh thần cầu nguyện và hãy liệt kê ra nhiều phương cách thực tiễn khác nhau để Bạn có thể làm việc lành cho người khác.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Giờ đây, xin Bạn hãy viết ra tên của một người mà Bạn mong muốn sẽ làm một việc lành trong tuần này,
và khoanh tròn một việc lành trong danh sách mà Bạn liệt kê ra bên trên mà Bạn muốn thực hiện cho người đó.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________