Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? Giê-rê-mi 23:24

 

hocthuocloichua block