Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Phi-líp 4:4