Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Song sự nhơn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Thi Thiên 103:17-18

 

hocthuocloichua block