Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Thi thiên 19:1-2