Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ay cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Rô-ma 13:6