Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ 1:2-3