Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia-cơ 1:5