Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ma-thi-ơ 18:15