EUSEBIUS

(500)

Người có tên Eusebius đây làm Giám mục ở Dorylaeum, đồng thời là nhà Thần học rất nhiệt thành bênh vực cho Chánh Đạo Cơ Đốc.