Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Cô-lô-se 2:9-10

Egigène, John scot

ERIGÈNE, JOHN SCOT

(800-877)

Ông Erigène tên thật là John Scot Erigène. Đương thời ông Gottchalk đưa ra tư tưởng về lý thuyết thần học của mình, thì Tổng Giám Mục Reims là Hincmar vì bất tài không sao biện bác chống lại được; một mặt ông đã cậy quyền thế mình đàn áp Gottchalk, một mặt ông phải nhờ đến Charles le Chauve (vua Pháp) cử cho ông một người tài giỏi có khả năng kháng dịch Gottchalk. Vua bèn vời John Scot Erigène là người Ireland đến giúp Tổng Giám Mục Hincmar để viết những thiên khảo luận sắc bén để đánh đổ học thuyết của Gottchalk và những đồ đệ của ông này.

Nhưng không may cho ông Hincmar, vì John Scot Erigène lại có khuynh hướng Vạn vật hữu thần càng thêm khó hiểu và chẳng giúp ích gì hơn cho Hincmar được. Người ta khi xem thuyết ấy thì gọi là "Một mớ bòng bong!". Rồi về sau những tư tưởng của John Scot Erigène cũng bị các nhà phê bình cho là tà giáo. Sở dĩ Erigène được nổi danh chẳng phải vì ông ta tài năng gì để biện luận giáo lý với Gottchalk đâu, song đúng hơn vì ông là người dẫn lối cho phái Phiền tỏa triết học (Phiosophi Scotastique) về sau vậy, không hơn không kém.