Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 3:17-19

 

hocthuocloichua block

ERIGÈNE, JOHN SCOT

(800-877)

Ông Erigène tên thật là John Scot Erigène. Đương thời ông Gottchalk đưa ra tư tưởng về lý thuyết thần học của mình, thì Tổng Giám Mục Reims là Hincmar vì bất tài không sao biện bác chống lại được; một mặt ông đã cậy quyền thế mình đàn áp Gottchalk, một mặt ông phải nhờ đến Charles le Chauve (vua Pháp) cử cho ông một người tài giỏi có khả năng kháng dịch Gottchalk. Vua bèn vời John Scot Erigène là người Ireland đến giúp Tổng Giám Mục Hincmar để viết những thiên khảo luận sắc bén để đánh đổ học thuyết của Gottchalk và những đồ đệ của ông này.

Nhưng không may cho ông Hincmar, vì John Scot Erigène lại có khuynh hướng Vạn vật hữu thần càng thêm khó hiểu và chẳng giúp ích gì hơn cho Hincmar được. Người ta khi xem thuyết ấy thì gọi là "Một mớ bòng bong!". Rồi về sau những tư tưởng của John Scot Erigène cũng bị các nhà phê bình cho là tà giáo. Sở dĩ Erigène được nổi danh chẳng phải vì ông ta tài năng gì để biện luận giáo lý với Gottchalk đâu, song đúng hơn vì ông là người dẫn lối cho phái Phiền tỏa triết học (Phiosophi Scotastique) về sau vậy, không hơn không kém.